Wild NCC

White Throated Sparrow

(Zonotrichia albicollis)